Wat kan cultuureducatie betekenen voor jouw school?

Inleiding
De ontwikkeling van de creativiteit van het lerende en spelende kind is belangrijk. Maar in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs hebben muziek-, beeldend-, dans- en dramaonderwijs vaak een incidenteel karakter. Veel is afhankelijk van de leerkracht en door druk op de cognitieve vakken ‘komt het er niet van’. 
Cultuureducatie is een rijk leergebied, wat veel kan betekenen voor de creatieve en algemene ontwikkeling van het kind. Bij cultuureducatie leren kinderen hun ideeën en gevoelens te uiten en ervaringen te delen. Ze kunnen zich verwonderen en elkaar bewonderen, ontdekken hun eigen talenten en hun culturele omgeving en vergroten op velerlei gebied hun vaardigheden en competenties.

De vraag voor veel scholen is: ‘Hoe kan cultuureducatie versterkt worden op mijn school?’ 
De workshop ‘Cultuureducatie- een rijk leergebied’, waar het hele team bij betrokken is, biedt een mooie start om hierop een antwoord te formuleren/vinden.

Workshop
Tijdens een teamvergadering of studiedag nemen wij op een speelse en open manier het huidige cultuurbeleid onder de loepen onderzoeken we met het team welke visie de school wil uitdragen betreffende het cultuureducatieonderwijs. De leerkrachten ervaren zelf het belang van cultuureducatie in het onderwijs.

Deze workshop bestaat uit een praktisch gedeelte waarbij de leerkrachten door een aantal kunstzinnige oefeningen ervaringen opdoen met kunst en cultuur zoals omgaan met emoties, ‘out of de box ‘denken, verbeelding, kritisch denken, samenwerken en dergelijke.

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat verstaan we onder Cultuureducatie?
  • Wat kan cultuureducatie betekenen voor jouw school en je leerlingen?
  • Hoe kan cultuureducatie ingezet worden op je school? (denk daarbij ook aan integreren in andere vakken, groep doorbrekend onderwijs)
  • Met welke culturele bagage verlaat de leerling groep 8 en hoe wil de school dit realiseren?

Opbrengst
Het team heeft meer kennis gekregen van cultuureducatie in het basisonderwijs en op de eigen school in het bijzonder en er is een gezamenlijke keuze gemaakt welke plek cultuureducatie op de school gaat innemen.

Organisatie
De planning van de workshop is in overleg en kan gegeven worden na schooltijd of ingezet worden tijdens een studiedag of teamvergadering. 
De tijdsduur bedraagt 90 minuten en vindt plaats op school.