De Cultuurtrein bevordert de deskundigheid van de scholen en culturele instellingen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op het gebied van cultuureducatie. Scholen/schoolteams worden hiervoor op maat begeleid en culturele instellingen kunnen scholing ontvangen op het gebied van didactische en pedagogische vaardigheden en het maken van een goed educatief project.

De begeleiding en deskundigheidsbevordering is altijd gericht op het inbedden van cultuureducatie in het curriculum van de school en het vergroten van de kennis en mogelijkheden van een culturele instelling om deze inbedding te ondersteunen. Onder de diverse items vind je meer uitleg over het aanbod.

Ben je geïnteresseerd in deelname en wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw school of culturele instelling, neem dan contact op met Charmaine Hulsbosch, cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl.

Trainingen voor scholen

Teamtraining Beeldend

Scholen en schoolteams kunnen op diverse manieren door de Cultuurtrein worden begeleid en getraind. De Cultuurtrein heeft inmiddels een groot aanbod van doorlopende leerlijnen, teamtrainingen en co-teachingtrajecten om de deskundigheid te vergroten. Inhoudelijke kennis en kunde worden tijdens inspiratiemiddagen en extra scholing voor ICC'ers en leerkrachten verdiept.

 • Het aanstellen van een interne cultuurcoördinator helpt scholen om cultuuronderwijs op de kaart te zetten. Met een ICC'er heb je een deskundige in huis die het cultuurbeleid vormgeeft, mogelijkheden van cultuurinstellingen kent en cultuurplannen ontwikkelt. Kunstgebouw leidt ICC'ers in Zuid-Holland op en houdt ze scherp.

  Inhoud cursus
  De cursus biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van je school. Er is aandacht binnen de cursus voor het verwerven van draagvlak in het team en het betrekken van de school bij het cultuurbeleid. Want cultuurbeleid moet je niet alleen schrijven, maar dat moet je vooral met elkaar vorm geven en doen. Vast onderdeel zijn de inspirerende ontmoetingen met culturele instellingen in de omgeving zodat men elkaar weet te vinden. Na afloop van de ICC-cursus kunnen er op aanvraag verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij men ervaringen uit kan wisselen en nieuwe kennis op kan doen.

  Opbrengst cursus
  De ICC-cursus levert jou en je school het volgende op:
  • Kennis van en inzicht in cultuuronderwijs
  • Bouwstenen voor cultuurvisie en beleidsplan
  • Kennis van het creëren van draagvlak bij collega’s, team en directie
  • Uitwisselen van ervaringen met andere cursisten
  • Handvatten om een breed aanbod samen te stellen
  • Kennis van het aanbod van culturele instellingen en Kunstgebouw

  Certificering
  De ICC-cursus is erkend door OCW en wordt afgesloten met het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Dit certificaat geeft voor leerkrachten in het basisonderwijs toegang tot de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

  De ICC-cursus is ook als opleiding erkend door het Lerarenregister.
  Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op.

  Overige informatie
  Duur: 8 bijeenkomsten van 3 uur
  Studielast: 50 uur
  Doelgroep: leerkrachten
  Cursusdata zijn op woensdagen van 13.30 - 16.30 uur
  Docent: Nelleke van Aken

 • Veel ICC'ers geven aan het leuk en leerzaam te vinden om regelmatig van gedachten te wisselen met andere cultuurcoördinatoren. Daarom organiseert de Cultuurtrein een aantal keer per jaar inspiratiebijeenkomsten voor ICC'ers.

  De onderwerpen worden in gezamenlijk overleg bepaald en zijn onder meer:

  • Uitwisselen van ervaringen over cultuureducatie op school.
  • Hoe organiseer je het.
  • Hoe krijg je het team mee.
  • Best practices.
  • Uitnodigen van een gastspreker.
  • Volgen van een verdiepende workshop of training (onderwerp naar wens van de deelnemers).
 • Wat kan cultuureducatie betekenen voor jouw school?

  Inleiding
  De ontwikkeling van de creativiteit van het lerende en spelende kind is belangrijk. Maar in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs hebben muziek-, beeldend-, dans- en dramaonderwijs vaak een incidenteel karakter. Veel is afhankelijk van de leerkracht en door druk op de cognitieve vakken ‘komt het er niet van’. 
  Cultuureducatie is een rijk leergebied, wat veel kan betekenen voor de creatieve en algemene ontwikkeling van het kind. Bij cultuureducatie leren kinderen hun ideeën en gevoelens te uiten en ervaringen te delen. Ze kunnen zich verwonderen en elkaar bewonderen, ontdekken hun eigen talenten en hun culturele omgeving en vergroten op velerlei gebied hun vaardigheden en competenties.

  De vraag voor veel scholen is: ‘Hoe kan cultuureducatie versterkt worden op mijn school?’ 
  De workshop ‘Cultuureducatie- een rijk leergebied’, waar het hele team bij betrokken is, biedt een mooie start om hierop een antwoord te formuleren/vinden.

  Workshop
  Tijdens een teamvergadering of studiedag nemen wij op een speelse en open manier het huidige cultuurbeleid onder de loepen onderzoeken we met het team welke visie de school wil uitdragen betreffende het cultuureducatieonderwijs. De leerkrachten ervaren zelf het belang van cultuureducatie in het onderwijs.

  Deze workshop bestaat uit een praktisch gedeelte waarbij de leerkrachten door een aantal kunstzinnige oefeningen ervaringen opdoen met kunst en cultuur zoals omgaan met emoties, ‘out of de box ‘denken, verbeelding, kritisch denken, samenwerken en dergelijke.

  Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat verstaan we onder Cultuureducatie?
  • Wat kan cultuureducatie betekenen voor jouw school en je leerlingen?
  • Hoe kan cultuureducatie ingezet worden op je school? (denk daarbij ook aan integreren in andere vakken, groep doorbrekend onderwijs)
  • Met welke culturele bagage verlaat de leerling groep 8 en hoe wil de school dit realiseren?

  Opbrengst
  Het team heeft meer kennis gekregen van cultuureducatie in het basisonderwijs en op de eigen school in het bijzonder en er is een gezamenlijke keuze gemaakt welke plek cultuureducatie op de school gaat innemen.

  Organisatie
  De planning van de workshop is in overleg en kan gegeven worden na schooltijd of ingezet worden tijdens een studiedag of teamvergadering. 
  De tijdsduur bedraagt 90 minuten en vindt plaats op school.

 • Teamtraining1Niet alleen de leerlingen krijgen les, de leerkrachten natuurlijk ook. De Cultuurtrein biedt de mogelijkheid om als schoolteam een training te volgen in de lessen van de vijf Leerlijnen. Leerkrachten kunnen daarna zelf in de klas aan de slag met deze lessen. 

  Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens een inspiratiemiddag enkele lessen te volgen. De leerkrachten geven deze lessen in workshopverband en door het zelf meedoen, ervaren ze hoe inspirerend de lessen zijn en een prachtige aanvulling bieden op het reguliere lesaanbod. 

  Klik voor meer informatie:
  Teamtraining Beeldende Vorming
  Teamtraining Dans
  Teamtraining Literatuur
  Teamtraining Mediawijsheid
  Teamtraining Muziek
  Teamtraining Theater

   

 • Co-teaching wordt door de Cultuurtrein aangeboden wanneer de school aangeeft dat extra ondersteuning gewenst is bij het implementeren van een leerlijn.

  De co-teaching wordt altijd op maat en in overleg met de ICC'er en evtentueel een aantal leerkrachten gemaakt. Deze extra begeleiding heeft tot doel een verdieping aan te brengen in het kunnen uitvoeren van een leerlijn. Co-teaching is altijd een vervolg en/of aanvulling op een teamtraining.

 • Ieder jaar organiseert de Cultuurtrein in november een inspiratiemiddag met aansprekende workshops voor scholen en culturele instellingen. Leerkrachten, ICC'ers, schooldirecteuren, vakleerkrachten en educatief medewerkers van culturele instellingen ontmoeten elkaar en worden geïnspireerd door het volgen van uiteenlopende workshops. 

 • De gitaarcursus is ontwikkeld en wordt gegeven door vakleerkrachten van Het Muziekpand Berkel in samenwerking met de Cultuurtrein.

  Leerkrachten en cultuurcoördinatoren gaven regelmatig aan dat ze heel graag de kinderen op gitaar willen kunnen begeleiden bij eenvoudige liedjes en melodietjes. Nu de muziekleerlijn er is, is dit een mooie gelegenheid om een korte cursus gitaarspelen te introduceren, zodat heel wat liedjes uit de leerlijn door de leerkracht zelf kunnen worden begeleid. Informatie via Charmaine Hulsbosch: cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl

  In deze cursus leren de deelnemers de basis van het gitaarspelen. Denk hierbij aan het stemmen van de gitaar, het spelen van akkoorden en simpele melodietjes en het spelen van verschillende ritmes. De cursus bestaat uit tien lessen van 45 minuten, met een groepsgrootte van vier personen. Zo duren de lessen lang genoeg om elke week iets nieuws te leren. Ook is er met deze groepsgrootte ruimte voor wat differentiatie. Elke deelnemer kan op zijn/haar eigen tempo vooruit.

  De lessen bevatten de volgende onderdelen:

  • Kennismaking met de gitaar; leren stemmen van de gitaar en het lezen van akkoorden.
  • Toepassen van akkoorden aan de hand van bekende liedjes. Er komen verschillende akkoorden aan bod die uiteindelijk mee worden gespeeld met de liedjes. Hierbij worden ook verschillende ritmes aangeleerd.
  • Leren spelen van bekende melodietjes. De deelnemers nemen kennis van tablatuur, leren dit te lezen en spelen. Ook hier komen er verschillende ritmes aan bod.
  • Spelen en zingen. In de laatste drie lessen is het doel om al het eerder geleerde te combineren met zang. Dit zal gebeuren aan de hand van twee liedjes; een kinderliedje en een bekend popliedje.

  Afsluitend vindt er een ‘Kom in de klas’ les of co-teachingles plaats. Tijdens deze les observeert de gitaarvakdocent hoe de leerkracht in de klas met het geleerde omgaat en hoe dit tijdens de les word toegepast. Aan de hand hiervan volgen praktische tips en handvatten waar de leerkracht verder aan de slag kan gaan.

  Na deze lessen heeft de leerkracht voldoende kennis van de gitaar en gitaarspelen en kan eenvoudige liedjes begeleiden en meezingen in de klas.