De Cultuurtrein is de naam voor een programmaplan dat is geschreven in opdracht van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp door Bibliotheek Oostland, in samenwerking met Kunstgebouw. Doel is te werken aan implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs. Dit gebeurt door het cultuuronderwijs van basisschoolleerlingen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland te ondersteunen door vraaggericht trainingen, lessen, co-teaching, inspiratie en scholing aan te bieden en de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders te bevorderen. Leerlingen ontwikkelen via deze leerlijnen hun creatieve vaardigheden en leerkrachten vergroten via training en co-teaching hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie.

Historie Cultuurtrein
In maart 2013 werd het eerste programmaplan Cultuureducatie met Kwaliteit goedgekeurd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en is gestart met een informatiebijeenkomst voor alle basisscholen in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Vijf scholen hebben zich toen aangemeld om deel te nemen aan het programma 2013-2016. Zij zijn als kernscholen betrokken geweest bij het samenstellen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie. Werkgroepen, bestaande uit verschillende vertegenwoordigers uit het onderwijs en het culturele veld hebben deze activiteiten verdiept.

Uitgaande van de drie culturele instellingen die meededen zijn drie disciplines gekozen om verder uit te werken in educatieve programma’s, deskundigheid en verdieping: Beeldende Vorming, Dans en Literatuur. In 2016 zijn daar de leerlijnen Mediawijsheid en Theater bijgekomen. Inmiddels is de eerste planperiode succesvol afgerond en ook het tweede programma voor de planperiode 2017-2020 is door het Fonds voor Cultuurparticipatie goedgekeurd. Momenteel nemen 13 scholen en 9 culturele instellingen deel aan de Cultuurtrein.

Alle deelnemende scholen hebben een Intern Cultuurcoördinator die een cultuurbeleidsplan voor de school heeft geschreven en er zorg voor draagt dat het cultuuronderwijs wordt ingebed in het schoolcurriculum.